ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στον Συνήγορο του Πολίτη κατέφυγαν αγανακτισμένοι γονείς οι οποίοι κατήγγειλαν συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία ότι δεν δέχονται τα παιδιά τους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες και παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου ότι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα δημόσια σχολεία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αυτές τις καταγγελίες και κατέληξε ότι ισχύουν. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος διερεύνησε υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ιδιωτικά σχολεία με διάφορους έμμεσους τρόπους δεν αποδέχονται ή αποπέμπουν παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρά την αντίθετη ρητή πρόβλεψη στη νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, τα σχολεία για τα οποία έγιναν οι καταγγελίες χρησιμοποιήσαν διάφορα τεχνάσματα. Για παράδειγμα, έλεγαν στους γονείς πως το παιδί δεν γίνεται δεκτό λόγω έλλειψης θέσης παρά το γεγονός ότι έκλεισαν συνάντηση μαζί τους, παρότι εάν είχαν ήδη πληρωθεί οι θέσεις δεν θα είχε καθοριστεί η συνάντηση.

Ως προϋπόθεση της αίτησης εγγραφής το παιδί αξιολογείται από εκπρόσωπο του σχολείου, χωρίς να γνωστοποιούνται στους γονείς τα διαγνωστικά εργαλεία και χωρίς νομικά εχέγγυα ενώ η αξιολόγηση κανονικά πρέπει να γίνεται από τα ΚΕΔΑΣΥ.

Παράλληλα, το σχολείο αποπέμπει το παιδί όταν διαπιστώνει τις ανάγκες του η λόγω χαμηλής επίδοσης κατά τη διάρκεια της φοίτησης. .

Τέλος, αρκετές φορές οι όροι στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας είναι αντιφατικοί ή υποκρύπτουν πρακτική αποπομπής παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρότι, στον ίδιο κανονισμό μπορεί να αναφέρεται ρητά ότι γίνονται δεκτοί οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες και υποστηρίζονται αντίστοιχα με τα δημόσια σχολεία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διευκρινίζει ότι η νομοθεσία ορίζει ότι έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία, ότι δεν μπορούν πλέον να αρνηθούν εγγραφή μαθητών λόγω της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, ότι η φοίτησή τους γίνεται με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ότι η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πειθαρχικό παράπτωμα για το ιδιωτικό σχολείο.

Τέλος σημειώνει ότι η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητή λόγω χαμηλής επίδοσης επίσης, εκ του νόμου, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Αρχή έστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με επισήμανση των συνταγματικών και των διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος καθώς και της ειδικής νομοθεσίας με τα οποία πρέπει να ευθυγραμμίζονται οι εσωτερικοί κανονισμοί καθώς και οι πρακτικές των ιδιωτικών σχολείων και ζήτησε τη σχετική έκδοση εγκυκλίου προς ενημέρωσή τους καθώς και των αρμόδιων για την εποπτεία τους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η Αρχή ζητά:

  • Να υιοθετηθεί και να εφαρμόζεται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση, εκ μέρους όλων των ιδιωτικών σχολείων,
  • Να εκλείψουν παρόμοια περιστατικά και αμφίβολες πρακτικές ή εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων τα οποία υποκρύπτουν αποκλεισμό και διάκριση των παιδιών με αναπηρίες ή / και ε.ε.α από την ιδιωτική εκπαίδευση
  • Να εκδοθεί και να προωθηθεί ηλεκτρονικά υπενθυμιστική εγκύκλιος προς όλα τα ιδιωτικά σχολεία και τις αρμόδιες για την εποπτεία τους διευθύνσεις εκπαίδευσης
  • Με την ίδια εγκύκλιο να ζητηθεί αναθεώρηση και να γίνει επανέλεγχος των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας οι οποίοι αντιτίθενται σε ρητές διατάξεις νόμου συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες να μην εγκρίνονται
  • Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εφαρμογής της νομοθεσίας, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις