ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου εκδικάζεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο Λουξεμβούργο, η προσφυγή περιβαλλοντικών συλλόγων και 175 πολιτών κατά της υπουργικής απόφασης του 2012 που διευκόλυνε την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πληθυσμών προστατευόμενων ειδών.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό στο νομικό και κινηματικό αγώνα που ξεκίνησε το 2012, όταν περιβαλλοντικοί σύλλογοι και πολίτες από πολλές περιοχές της χώρας, αντιτιθέμενοι στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αιολικών πάρκων στις περιοχές Natura 2000, προσέβαλαν με δύο αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Η.Π.8353/276/Ε103/17.2.2012), για τη λήψη δήθεν μέτρων ειδικής προστασίας των προστατευόμενων ειδών πουλιών στις ΖΕΠ.

Η ΚΥΑ αφενός περιόρισε την έκταση της προστασίας των πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους στις ΖΕΠ, αφετέρου προέβλεψε ανεπαρκή μέτρα προστασίας αυτών και νομιμοποίησε τη λήψη ακατάλληλων και ανεπαρκών μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων που προκαλούν περαιτέρω οχλήσεις στα πτηνά, διευκολύνοντας έτσι τους φορείς των έργων να επιτυγχάνουν την αδειοδότηση ΒΑΠΕ στις ΖΕΠ.

Κατόπιν πολλών αναβολών, δύο αποφάσεων της πενταμελούς σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ που παρέπεμψαν τις αιτήσεις ακύρωσης στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, λόγω της επίκλησης της ανάγκης υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, εκδόθηκε εντέλει μετά πάροδο δέκα ετών η 2511/2022 απόφαση του ΣτΕ, με την οποία αποφασίστηκε πράγματι η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος, προκειμένου να κριθεί εάν είναι συμβατός με τις οδηγίες της ΕΕ για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων ο περιορισμός των προστατευόμενων ειδών των ΖΕΠ μόνο στα λεγόμενα είδη χαρακτηρισμού, όπως προβλέπει η επίμαχη ΚΥΑ.

Όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, η δίκη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά άμεσα το καθεστώς προστασίας όλων των ΖΕΠ του Δικτύου Natura 2000 σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, εξ ου και στην δίκη έχουν παρέμβει κυβερνήσεις και άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπως της Ολλανδίας και της Πολωνίας. «Από την τυχόν θετική έκβασή της ευελπιστούμε να τεθεί ένα εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των αιολικών στις περιοχές αυτές», αναφέρουν οι οργανώσεις.