ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την μηνιαία λίστα με τις προσφυγές και τις παραπομπές για τα «27» κράτη μέλη της ΕΕ. Όσον αφορά στην Ελλάδα, η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων βάσει της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (Οδηγία 2011/7/ΕΕ).

Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη ρευστότητα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη, παρεμποδίζοντας την ανθεκτικότητα και δυνητικά παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Υπό το τρέχον οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να λειτουργήσουν και να επενδύσουν.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για τις αρχές δημόσιας υγείας). Τηρώντας αυτές τις προθεσμίες πληρωμών, οι δημόσιες αρχές δίνουν ένα καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της κακής κουλτούρας πληρωμών.

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω πρακτικών πληρωμών από τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία προς τους προμηθευτές τους που παραβιάζουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Παράλληλα, αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα (INFR(2021)2236) και στην Κύπρο (INFR(2021)2265) επειδή δεν μετέφεραν σωστά στην εθνική τους νομοθεσία την Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης στον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία PIF).

Αυτοί οι κανόνες αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ εναρμονίζοντας τους ορισμούς, τις κυρώσεις και τις περιόδους παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και θέτουν τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), επισημαίνει η ανακοίνωση.